SIGFRID EERIKINPOJAN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SIGFRID EERIKINPOJAN SUKUSEURA ja sen kotipaikka on Hattula.

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on v. 1694 syntyneen ja Hattulassa ja Rengossa vuoteen 1783 eläneen Sigfrid Eerikinpojan ja hänen esivanhempiensa ja jälkeläisten vaiheiden sukuhistoriallinen tutkiminen, perinteen tallentaminen, valistustyö, jäsentensä tukeminen, ja yhteenkuuluvuuden lujittaminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen Sigfrid Eerikinpojan jälkeläinen, tai hänen esivanhempiensa jälkeläinen, näiden puolisot ja ottolapset jälkeläisineen.

Yhdistyksen täysi-ikäinen jäsen maksaa vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen varsinainen kokous eli yleiskokous määrää.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle sen toiminnassaan tarvitsemat tiedot. Tällaisia tietoja ovat osoite, syntyneet, vihityt ja kuolleet.

Sukuneuvosto

Yhdistyksen hallitukseen eli sukuneuvostoon kuuluu vähintään yhdeksän ja enintään viisitoista jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan varajäsen. Sukuneuvosto valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan keskuudestaan.

Yleiskokous valitsee sukuneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yleiskokous valitsee sukuneuvoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kokoonkutsujan lisäksi neljä sukuneuvoston jäsentä on läsnä.

Varsinaisen sukuneuvoston jäsenen ollessa estyneenä voi hänen tilallaan olla varajäsen. Sukuneuvosto asettaa keskuudestaan enintään nelijäsenisen työvaliokunnan hoitamaan sukuneuvoston antamia tehtäviä.

Sukuneuvoston kokouskutsu on lähetettävä vähintään kymmenen päivää ennen sen kokousta.

Sukuneuvoston tehtävät

Sukuneuvosto edustaa yhdistystä, hoitaa yhdistyksen asioita ja kutsuu kokoon yhdistyksen kokoukset.

Toimintakausi

Yhdistyksen yleiskokouksen välinen kausi on yhdistyksen toimintakausi.

Tilikausi ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain huhtikuun viimeisenä päivänä. Tilintarkastus on suoritettava viimeistään toukokuussa samana vuonna. Yleiskokous valitsee kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

Yhdistyksen nimen kirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja ne sukuneuvoston jäsenet, jotka sukuneuvosto määrää, heistä kaksi aina yhdessä.

Pankki- ja postiasioita ja muita juoksevia asioita varten voi sukuneuvosto määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen yleiskokous pidetään joka kolmas vuosi touko-lokakuun aikana. Sukuneuvosto määrää kuitenkin yleiskokouksen paikan ja tarkemman ajan. Kutsu kokoukseen lähetetään kirjallisesti osoitteensa antaneille jäsenille vähintään kuukausi ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin sukuneuvosto katsoo syytä olevan tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen täysi-ikäisistä jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti. Näissä vaatimuksissa ja kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin varsinainen kokous.

Yleiskokouksessa käsiteltävät asiat

Äänestykset

Jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänivalta ja nuoremmilla vain puhevalta.

Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta, jolloin asia on kutsussa mainittava, on tehtävä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja päätös lisäksi vahvistettava vähintään kaksi kuukautta myöhemmin pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa samoin yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Toiminnan lopettaminen

Jos yhdistys purkautuu on sen varat käytettävä viimeisen sukukokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen alkuperäisiä tarkoituksia palvelevalla tavalla, ja sukuseuran arkisto on tallennettava joko Suomen sukututkimusseuran tai samankaltaisen yhdistyksen tai järjestön hoidettavaksi.